Tag Archives: Constantine Cavafy

A genuinely happy 2021 to everybody: Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά» — Cavafy’s “Candles” — Greek, English, Russian, Spanish, Italian — and sung by Eirene Pappa

1 Jan

Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά»

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμένα —
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Η περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων•
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά.


Δεν θέλω να τα βλέπω• με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.


Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν.

Constantine Cavafy — Candles

Days to come stand in front of us like a row of lighted candles—
golden, warm, and vivid candles.

Days gone by fall behind us, a gloomy line of snuffed-out candles; the nearest are smoking still, cold, melted, and bent.

I don’t want to look at them: their shape saddens me, and it saddens me to remember their original light. I look ahead at my lighted candles.

I don’t want to turn for fear of seeing, terrified, how quickly that dark line gets longer, how quickly the snuffed-out candles proliferate.

(translation Edmund Keeley)

Velas — Constantino Cavafis

Los días del futuro están delante de nosotros
como una hilera de velas encendidas
-velas doradas, cálidas, y vivas.

Quedan atrás los días ya pasados,
una triste línea de veles apagadas;
las más cercanas aún despiden humo,
velas frías, derretidas, y dobladas.

No quiero verlas; sus formas me apenan,
y me apena recordar su luz primera.
Miro adelante mis velas encendidas.

No quiero volverme, para no verlas y temblar,
cuán rápido la línea oscura crece,
cuán rápido aumentan las velas apagadas.

Kostantino Kavafis – Candele

Poesie scelte: KONSTANTINOS KAVAFIS, Poesie (Milano, Mondadori 1961).

Stanno i giorni futuri innanzi a noi
come una fila di candele accese
dorate, calde, e vivide.

Restano indietro i giorni del passato,
penosa riga di candele spente:
le più vicine dànno fumo ancora,
fredde, disfatte, e storte.

Non le voglio vedere: m’accora il loro aspetto,
la memoria m’accora del loro antico lume.
E guardo avanti le candele accese.

Non mi voglio voltare, ch’io non scorga, in un brivido,
come s’allunga presto la tenebrosa riga,
come crescono presto le mie candele spente.

Traduzione di Filippo Maria Pontani

And in song by the wonderful-looking Irene Pappas, (more photos below) and music of Mimes Plessas.

Irene Pappas 1956
Irene Pappas date unknown
THE GUNS OF NAVARONE, Irene Papas, 1961
Irene Pappas 1971

*********************************************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list — at nikobakos@gmail.com.

See “Родные” — “Close Relations” — at the MMI in Astoria

23 Sep

Bad translation.  “Pодные”…”rodnye” means intimate, familiar, related; by extension born-beloved, dear one, cared for, same root in Russian as parents, birth, homeland, Christmas…wouldn’t be surprised if it has the same Indo-European roots as “root”.

Rodnye Vitaly Mansky

Vitaly Mansky‘s documentary is being screened this coming weekend and the next at the Museum of the Moving Image in Astoria, Queens.  (See schedule. It’s two train stops into Queens, guys.  Then you can have a nice dinner for half of what you pay in Manhttan at a good friend and koumbaro‘s place: Mar’s.)

“In this follow-up to his award-winning documentary Under the Sun, filmmaker Vitaly Mansky examines Ukrainian society amidst the 2014 national election, a period rife with political chaos and growing uncertainty over national identity and integration. As both a Russian citizen and native Ukrainian, Mansky deftly underscores personal and political complexities as he visits with relatives living in Lvov, Odessa, the Crimean peninsula, and the Donbass region, and in the process discovers a wide and disorienting spectrum of outlooks and affiliations, including his own sense of ongoing exile and unease. Close Relations is at once an intimate family portrait and a graceful journalistic endeavor, a movie of the intense present that illuminates a place caught between a troubled past and an anxious future.”

Watch the trailer below.

Lots of moving, “disorienting” footage.  Also, lots of humor, which reminds us that so much of a certain ironic, sardonic take on the world — a viewpoint “from a certain angle”, as E.M. Forster said of Cavafy — that we in the United States think is particularly Jewish, is really just a trait common to all eastern Europe, even Greece, or perhaps just a trait common to the powerless everywhere:

“Crimea was a pity, but the Donbass…they can have it.” *

But I think the most important moment in terms of geopolitics comes at 1:15:

“So Ukraine decided to join NATO.  Isn’t that its own business?”

“Nyyyyyet!”

…comes the reply without a moment’s hesitation.

“Nyet” with its palatized “n” and final “t” is one of humanity’s great no-words.  Like “yok” in Turkish, it literally means “there isn’t” or “Il n’y a pas”.  But while “yok” has a kind of know-nothing passivity about it, “nyet” is an active “Halt!  No way you’re going further down this road.  There’s no access.” **

That moment in Mansky’s doc is why, despite widespread support for a Putin I find repulsive, I can’t get as angry at Russians as I get at Trump Americans and Türk-doğans; because Russians aren’t stupid.  They’re not as smart as they used to be in the old days, при коммунизме, when everybody knew not to believe any-thing.  They now believe all kinds of nonsense.  And they went and got religion on me too, which is one of my life’s greatest watch-what-you-wish-fors.  But they’re still pretty intelligent about the world.

I can’t get inside Putin’s head, like Ben Judah convincingly does in what’s still the best book on the Путинщина, the “Putin-ness” or the “Putin thang.”  Judah’s thesis is that Putin is really just a nebech apparatchik who others put in his place and who now — having trampled over so many people on his way up — is terrified of stepping down and that the macho persona he so tiringly projects masks mega insecurity.  It almost makes you feel sorry for him.

But this relative of Mansky’s and her coldly realpolitik “nyet” tell you why he has so many Russians’ support.  Because it means: nyet, you can’t tell me that the U.S. and NATO suddenly developed a major crush on Estonia and Georgia; nyet, you can’t suddenly tell me you’re interested in Ukraine too, because this was already starting to feel like a corporate raid on all the old girlfriends who dumped me, but Ukraine, especially, is like hitting on my sister; nyet, you can’t moan and groan about how we’re violating a basic credo of the European Union by changing borders, when neither Russia or Ukraine are part of the European Union and you wouldn’t even have considered Ukraine — with its resources, access to the Black Sea and huge Russian population —  a candidate if it weren’t a way to totally encircle Russia; and, nyet, you can’t tell us that you’re not still treating us with a Cold War mentality that you inherited from an Anglo tradition of Great Game power struggle that doesn’t apply anymore and is now completely counter-productive.

At least talk some truth and maybe we can get somewhere.  And then I’ll reconsider breaking up with Putin.

In the meantime, we can try to think of everyone as “close relations.”

For more on these issues see: The first two of my cents on Ukraine and Russia… from a couple of years ago, and more on the imperative to engage Russia in Syria, Russia, ISIS and what to do about everything“.

Putin Judah Fragle Empire

************************************************************************************* * The Donbass, the river Don basin is part of southeast Russia and the Russian-speaking parts of eastern Ukraine where the current conflict is centered.  From The first two of my cents on Ukraine and Russia“:

“Also, thence, a crucial point: that Ukraine wasn’t so much conquered, but settled by Russia…

“The independent “frontiersmen” mentality of the Russians of these areas, a sort of Russian Texas  — among its ethnic Cossack peoples especially — should not be underestimated and should not be disregarded as a possible element in the current conflict.  (See: And Quiet Flows the Don at Amazon and at Wiki.)”

“Новая Россия,” (Novaya Rossiya), New Russia, is not a Putinism.  It’s a name for these lands that goes back to Catherine the Great and the first serious subduing of Cossack rebelliousness and settling of Russians in the region in the 18th century.  It was part of the Russian empire’s most fertile grain-producing regions and then the scene of crazy industrialization under the Bolsheviks; maybe it was once a sort of “Russian Texas” but now it’s more like a sort of Russian Rust-Belt.  Hence, the “they can have it” comment.  The Soviet Army, decapitated by Stalin’s purges of its most talented and experienced, and ill-prepared and ill-equipped, only made the Nazi sweep through Ukraine grind to a halt once the Germans had made it this far east and after hundreds of thousands of Russian men had already been sent to a meaningless death and the Nazis had swept the old lands of the Pale clean of Jews through massive massacring and mass executions which were an integral part of the military strategy of the eastern front; many military historians believe that if the Nazi invasion of the Soviet Union hadn’t been slowed by German troops stopping every other community to round up and shoot its Jews (a method/process that killed more Jews than the gas chambers did), they might have been successful in beating the coming of winter and more successful in their campaign long-term.  The region then became the scene of brutal attrition warfare, culminating in the siege of Stalingrad (now reverted back to its original name, Волгоград / Volgograd on map below).  This left the region seriously trashed and so huge numbers of Russian workers were settled there post-WWII, Russianizing the Ukrainian far east even further and setting the stage for today’s conflict.

Map of the Don Basin.  The grey line shows the border between Russia (РОССИЯ) and Ukraine (УКРАИНА) and the broken grey lines in Ukrainian east indicate the Lugansk (Луганск) and Donetsk (Донетск)

Don_basin

** “У меня денег нет” (“U menya deneg nyet”) in Russian is the same structure as the Turkish “Benim param yok” — “I don’t have any money.”  Though Russian has a verb for “to have” like other Slavic languages, these structures both mean, literally: “By me there’s no money” or “My money isn’t there/isn’t by me.”  Wondering whether it’s a construction Russian acquired through contact with Tatar.  There is apparently a phenomenon where languages effect each other and transmit certain properties between them, though there’s no large bilingual population to bring them together and though they’re not genetically related, at least not closely.  The absence of an infinitive, for example, in modern Greek, Albanian, Bulgarian and Romanian/Vlach, though each are from different Indo-European families and more closely related languages have an infinitive, is one good example.  Also, Yiddish “by mir” (as in “By mir bist du shayn”) which is like the Russian по-моему (“according to me”) — for me, in my opinion.  Though German uses “bei mir” also to mean same thing.

Comment: nikobakos@gmail.com

%d bloggers like this: