Tag Archives: Greek

A genuinely happy 2021 to everybody: Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά» — Cavafy’s “Candles” — Greek, English, Russian, Spanish, Italian — and sung by Eirene Pappa

1 Jan

Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά»

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμένα —
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Η περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων•
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά.


Δεν θέλω να τα βλέπω• με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.


Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν.

Constantine Cavafy — Candles

Days to come stand in front of us like a row of lighted candles—
golden, warm, and vivid candles.

Days gone by fall behind us, a gloomy line of snuffed-out candles; the nearest are smoking still, cold, melted, and bent.

I don’t want to look at them: their shape saddens me, and it saddens me to remember their original light. I look ahead at my lighted candles.

I don’t want to turn for fear of seeing, terrified, how quickly that dark line gets longer, how quickly the snuffed-out candles proliferate.

(translation Edmund Keeley)

Velas — Constantino Cavafis

Los días del futuro están delante de nosotros
como una hilera de velas encendidas
-velas doradas, cálidas, y vivas.

Quedan atrás los días ya pasados,
una triste línea de veles apagadas;
las más cercanas aún despiden humo,
velas frías, derretidas, y dobladas.

No quiero verlas; sus formas me apenan,
y me apena recordar su luz primera.
Miro adelante mis velas encendidas.

No quiero volverme, para no verlas y temblar,
cuán rápido la línea oscura crece,
cuán rápido aumentan las velas apagadas.

Kostantino Kavafis – Candele

Poesie scelte: KONSTANTINOS KAVAFIS, Poesie (Milano, Mondadori 1961).

Stanno i giorni futuri innanzi a noi
come una fila di candele accese
dorate, calde, e vivide.

Restano indietro i giorni del passato,
penosa riga di candele spente:
le più vicine dànno fumo ancora,
fredde, disfatte, e storte.

Non le voglio vedere: m’accora il loro aspetto,
la memoria m’accora del loro antico lume.
E guardo avanti le candele accese.

Non mi voglio voltare, ch’io non scorga, in un brivido,
come s’allunga presto la tenebrosa riga,
come crescono presto le mie candele spente.

Traduzione di Filippo Maria Pontani

And in song by the wonderful-looking Irene Pappas, (more photos below) and music of Mimes Plessas.

Irene Pappas 1956
Irene Pappas date unknown
THE GUNS OF NAVARONE, Irene Papas, 1961
Irene Pappas 1971

*********************************************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list — at nikobakos@gmail.com.

Stephen Spender on Cavafy

29 Nov

C.P. Cavafy @CCavafy “His poetry… immortalizes the moment at which the predestined disaster or corruption happened. Of all poets he is the one who most makes success look like grandiose failure and failure look like fatal success.”

Stephen Spender on Cavafy.

Stephen Spender

************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list, contact us at nikobakos@gmail.com.

New header image: Paradzhanov’s “Shadows of Our Forgotten Ancestors”

25 Nov

The new header image is a production still from the filming of Sergei Paradzhanov‘s Shadows of Our Forgotten Ancestors / Тіні забутих предків), 1965. This is one of my ten — or maybe even five — all-time favorite films. It’s a half Romeo and Juliet, half Wuthering Heights, full of eternal love, and cool stuff like frustrated desire, obsession and death.

The other pleasures this film offers is entirely ethnographic; Paradzhanov, a Soviet Armenian filmmaker from Tbilisi, Georgia, was completely enthralled with the material culture, music, languages, and human (especially male) beauty of the Caucasus and Anatolia. Elsewhere — probably when I’ve used pictures from his films as header images before — I’ve referred to him as an “our parts” pornographer. He really had a fetish for his cinematic object, and though we use “fetish”, usually, to describe something unhealthy, it might be better to just accept it as a point on the broader spectrum of object relations.

In Shadows… Paradzhanov moves from his home territory to the Ukrainian sub-ethnic group of the Hutsuls (Гуцулы/Гуцули), that live on the Ukrainian side of the Carpathian mountains in the far west of the country. (I’m sure his appreciation of male beauty was sated there as swell.) The Hutsuls have one of the most richest High Folk Civilizations of Europe: clothes, dance, music, handicrafts — they’re also the people that make those famous Ukrainian Easter eggs you might have heard tell of. In fact, Paradzhanov was kind of a prick when the film was being filmed: he would borrow heirloom items for the shoot from the local inhabitants and then never return them.

Shadows… may be my favorite Paradzhanov film. It’s his most cinematic film, meaning it has the most conventional visual and cinematic narrative — cinema comes from Greek kinema (κίνημα), which means movement. After Shadows…, which put him on the map cinematically, he turned to extreme long shots and extreme long takes of static tableaux; they’re beautiful, but sometimes they try even my patience.

For example, from Color of Pomegranates / Նռան գույնը / ბროწეულის ფერი / Цвет граната (1969):

…and The Legend of the Suram Fortress / ამბავი სურამის ციხისა (1985):

…and Aşık Kerib / აშიკ-ქერიბი (1988):

Color of Pomegranates in 1969 and The Legend of Suram Fortress in 1985What was he doing for twenty plus years? you ask. Well, he was arrested several times between 1973 and 1982, a period during which his previous films were prohibited, for “sexual crimes”, i.e. homosexuality, along with “rape and bribery” — probably trumped up charges. Only when censorship in the Soviet Union started to ease up during the Gorbachev years was Paradzhanov allowed to make films again.

The header photo is not a scene from Shadows… though. It’s a production still, a lovely photo of two Hutsul children watching the filming.

Here are the famous Easter eggs:

I’ll post a collection of cool Hutsul photos I came across in separate post.

************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list, contact us at nikobakos@gmail.com.

Bravo coffee’s silly Politisses commercial

22 Nov

I like that they dress the women up in a way that recognizes Constantinopolitan Greeks’ deep, deep bourgeoisness and αστισμό — perhaps the most precious thing we lost through that community’s destruction. But Polites didn’t talk with that weird accent and that thick Turkish “λ”. They spoke perfect, accentless Modern Greek.

Anyway, I guess it’s significant and positive that they remain an archetype Greeks are still conscious of.

************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list, contact us at nikobakos@gmail.com.

See “Родные” — “Close Relations” — at the MMI in Astoria

23 Sep

Bad translation.  “Pодные”…”rodnye” means intimate, familiar, related; by extension born-beloved, dear one, cared for, same root in Russian as parents, birth, homeland, Christmas…wouldn’t be surprised if it has the same Indo-European roots as “root”.

Rodnye Vitaly Mansky

Vitaly Mansky‘s documentary is being screened this coming weekend and the next at the Museum of the Moving Image in Astoria, Queens.  (See schedule. It’s two train stops into Queens, guys.  Then you can have a nice dinner for half of what you pay in Manhttan at a good friend and koumbaro‘s place: Mar’s.)

“In this follow-up to his award-winning documentary Under the Sun, filmmaker Vitaly Mansky examines Ukrainian society amidst the 2014 national election, a period rife with political chaos and growing uncertainty over national identity and integration. As both a Russian citizen and native Ukrainian, Mansky deftly underscores personal and political complexities as he visits with relatives living in Lvov, Odessa, the Crimean peninsula, and the Donbass region, and in the process discovers a wide and disorienting spectrum of outlooks and affiliations, including his own sense of ongoing exile and unease. Close Relations is at once an intimate family portrait and a graceful journalistic endeavor, a movie of the intense present that illuminates a place caught between a troubled past and an anxious future.”

Watch the trailer below.

Lots of moving, “disorienting” footage.  Also, lots of humor, which reminds us that so much of a certain ironic, sardonic take on the world — a viewpoint “from a certain angle”, as E.M. Forster said of Cavafy — that we in the United States think is particularly Jewish, is really just a trait common to all eastern Europe, even Greece, or perhaps just a trait common to the powerless everywhere:

“Crimea was a pity, but the Donbass…they can have it.” *

But I think the most important moment in terms of geopolitics comes at 1:15:

“So Ukraine decided to join NATO.  Isn’t that its own business?”

“Nyyyyyet!”

…comes the reply without a moment’s hesitation.

“Nyet” with its palatized “n” and final “t” is one of humanity’s great no-words.  Like “yok” in Turkish, it literally means “there isn’t” or “Il n’y a pas”.  But while “yok” has a kind of know-nothing passivity about it, “nyet” is an active “Halt!  No way you’re going further down this road.  There’s no access.” **

That moment in Mansky’s doc is why, despite widespread support for a Putin I find repulsive, I can’t get as angry at Russians as I get at Trump Americans and Türk-doğans; because Russians aren’t stupid.  They’re not as smart as they used to be in the old days, при коммунизме, when everybody knew not to believe any-thing.  They now believe all kinds of nonsense.  And they went and got religion on me too, which is one of my life’s greatest watch-what-you-wish-fors.  But they’re still pretty intelligent about the world.

I can’t get inside Putin’s head, like Ben Judah convincingly does in what’s still the best book on the Путинщина, the “Putin-ness” or the “Putin thang.”  Judah’s thesis is that Putin is really just a nebech apparatchik who others put in his place and who now — having trampled over so many people on his way up — is terrified of stepping down and that the macho persona he so tiringly projects masks mega insecurity.  It almost makes you feel sorry for him.

But this relative of Mansky’s and her coldly realpolitik “nyet” tell you why he has so many Russians’ support.  Because it means: nyet, you can’t tell me that the U.S. and NATO suddenly developed a major crush on Estonia and Georgia; nyet, you can’t suddenly tell me you’re interested in Ukraine too, because this was already starting to feel like a corporate raid on all the old girlfriends who dumped me, but Ukraine, especially, is like hitting on my sister; nyet, you can’t moan and groan about how we’re violating a basic credo of the European Union by changing borders, when neither Russia or Ukraine are part of the European Union and you wouldn’t even have considered Ukraine — with its resources, access to the Black Sea and huge Russian population —  a candidate if it weren’t a way to totally encircle Russia; and, nyet, you can’t tell us that you’re not still treating us with a Cold War mentality that you inherited from an Anglo tradition of Great Game power struggle that doesn’t apply anymore and is now completely counter-productive.

At least talk some truth and maybe we can get somewhere.  And then I’ll reconsider breaking up with Putin.

In the meantime, we can try to think of everyone as “close relations.”

For more on these issues see: The first two of my cents on Ukraine and Russia… from a couple of years ago, and more on the imperative to engage Russia in Syria, Russia, ISIS and what to do about everything“.

Putin Judah Fragle Empire

************************************************************************************* * The Donbass, the river Don basin is part of southeast Russia and the Russian-speaking parts of eastern Ukraine where the current conflict is centered.  From The first two of my cents on Ukraine and Russia“:

“Also, thence, a crucial point: that Ukraine wasn’t so much conquered, but settled by Russia…

“The independent “frontiersmen” mentality of the Russians of these areas, a sort of Russian Texas  — among its ethnic Cossack peoples especially — should not be underestimated and should not be disregarded as a possible element in the current conflict.  (See: And Quiet Flows the Don at Amazon and at Wiki.)”

“Новая Россия,” (Novaya Rossiya), New Russia, is not a Putinism.  It’s a name for these lands that goes back to Catherine the Great and the first serious subduing of Cossack rebelliousness and settling of Russians in the region in the 18th century.  It was part of the Russian empire’s most fertile grain-producing regions and then the scene of crazy industrialization under the Bolsheviks; maybe it was once a sort of “Russian Texas” but now it’s more like a sort of Russian Rust-Belt.  Hence, the “they can have it” comment.  The Soviet Army, decapitated by Stalin’s purges of its most talented and experienced, and ill-prepared and ill-equipped, only made the Nazi sweep through Ukraine grind to a halt once the Germans had made it this far east and after hundreds of thousands of Russian men had already been sent to a meaningless death and the Nazis had swept the old lands of the Pale clean of Jews through massive massacring and mass executions which were an integral part of the military strategy of the eastern front; many military historians believe that if the Nazi invasion of the Soviet Union hadn’t been slowed by German troops stopping every other community to round up and shoot its Jews (a method/process that killed more Jews than the gas chambers did), they might have been successful in beating the coming of winter and more successful in their campaign long-term.  The region then became the scene of brutal attrition warfare, culminating in the siege of Stalingrad (now reverted back to its original name, Волгоград / Volgograd on map below).  This left the region seriously trashed and so huge numbers of Russian workers were settled there post-WWII, Russianizing the Ukrainian far east even further and setting the stage for today’s conflict.

Map of the Don Basin.  The grey line shows the border between Russia (РОССИЯ) and Ukraine (УКРАИНА) and the broken grey lines in Ukrainian east indicate the Lugansk (Луганск) and Donetsk (Донетск)

Don_basin

** “У меня денег нет” (“U menya deneg nyet”) in Russian is the same structure as the Turkish “Benim param yok” — “I don’t have any money.”  Though Russian has a verb for “to have” like other Slavic languages, these structures both mean, literally: “By me there’s no money” or “My money isn’t there/isn’t by me.”  Wondering whether it’s a construction Russian acquired through contact with Tatar.  There is apparently a phenomenon where languages effect each other and transmit certain properties between them, though there’s no large bilingual population to bring them together and though they’re not genetically related, at least not closely.  The absence of an infinitive, for example, in modern Greek, Albanian, Bulgarian and Romanian/Vlach, though each are from different Indo-European families and more closely related languages have an infinitive, is one good example.  Also, Yiddish “by mir” (as in “By mir bist du shayn”) which is like the Russian по-моему (“according to me”) — for me, in my opinion.  Though German uses “bei mir” also to mean same thing.

Comment: nikobakos@gmail.com

Toulouse: “Who ever lov’d who lov’d not at first sight?”

20 Jan

Toulouse Old_brick_wall

“Who ever lov’d who lov’d not at first sight?”  Those who know that line know it’s Shakespeare from “As You Like It” – but actually it’s Shakespeare quoting Marlowe, a little homage to his more accomplished contemporary; interesting, particularly, because in my opinion Marlowe was a keener analyst of desire than Shakespeare, though I have only instinct and no textual support to back that up.  The important thing is that it’s true.  There’s now even science to support it; in “Narcissism Guides Mate Selection,” published in Evolutionary Psychology 2 (2004) Liliana Alvarez and Klaus Jaffe (?) write:

“Research has shown two bases for love at first sight. The first is that the attractiveness of a person can be very quickly determined, with the average time in one study being 0.13 seconds. The second is that the first few minutes of a relationship have shown to be predictive of the relationship’s future success, more so than what two people have in common or whether they like each other.”

And so it was with me and Toulouse.  My first morning here I walked out onto the street at dawn, as the sun started coating the walls of the slightly pinkish brick that the whole city is built with and that was it.  I think it actually took 0.9 seconds in my case.  But I was finished.  It was all over.  I was lost, tumbling into that so familiar abyss.  I had never fallen for a city so hard and so fast in my entire life.

Why?  Well, “you can’t really say why you love somebody,” Stella says in Streetcar… but you try anyway, only because the temptations of let-me-count-the-ways and the attempt to grasp the ungraspable are so powerful.

To start with the most banal and obvious, it’s beautiful.  Not a stunner, a Paris or a Florence or a Venice, but even more loveable because it’s not so perfect.  Who wants every city to be Paris anyway?  The medieval quarters are amazingly well-preserved and in the nineteenth-century neighborhoods it’s interesting to see the classic Haussmanian idiom of French cities translated into the local brick.  But that’s not really it.

There’s the immediacy and availability of pleasure in all forms, somehow even slightly more than in the rest of France.  Here, I’m reminded of Istanbul actually, because I think Turks might also have that same keen sense of “the brevity of time and the immediacy of pleasure” as the French do and even in Istanbul’s current hali, you feel, like in France, that you’re in the presence of a very ancient tradition of the production and consumption of luxury.  New York tempts you at every turn as well, except New York makes you struggle so much to reach the promised gratification that it in the end it feels as if you’ve had it pulled through your nose, as the Greek expression has it. 

The food: though these things are eaten all over the country, this is the home turf of foie gras and pork belly and duck confit and restaurants that proudly assure their customers that their french fries are made in goose fat, the way McDonald’s promises you there are no trans-fats in anything.  The wines are thick and rough and tannic and delicious; the only place where there’s no need to worry about ordering: whatever house red comes by the carafe is always perfect.  The streets are filled with always-full bars and cafes and the disconcerting sound of talking, of discussion, I mean of people really conversing.  Then it’s a university town, so it’s full of beautiful young people trying to fix all of their above oral fixations: talking and drinking and smoking and making out in public all over the place just like they should be.  And it’s not just the young; that magical ability the French have to make it seem like they have more available leisure time than people in any other industrialized country is even more visible here than in Paris, to the point where even someone as anti-work as me sometimes wants to ask: “Does anybody here work?”  And it’s not Italy, where everything is so homebound — all so tied to mamma’s apron strings — that most life happens domestically and out of view.  Here, more like Spain, it’s out on the street, even in January; it’s public, like in the natural polis.  It makes all the difference.  You can feel people needing interaction hungrily, like Greece in better days, craving the stimulation of others.

(This is a characteristic of the French everywhere — this love, this need for language and the exchange of ideas, sometimes what seems like nothing but a deep gratifying pleasure taken in the sheer enunciating.  It’s why — if you don’t speak any French at all and have no clue what people are talking about — every conversation you hear seems to have this tone of desperate urgency about it.  That the French are rude or cold or unfriendly is patent bull-shit; they are absolutely none of those things — quite the opposite; but if interaction or closeness is sometimes a little difficult to achieve if your French isn’t at least very good, it’s the importance of language again that explains it.  Sorry — I think they feel — but life is too short and there’s too much to talk about for me to help you with your halting French right now.)

And then there’s St. Sernin, the spectacular Romanesque basilica named after the patron saint of the city, which has become a major obsession of mine and in which I’m finding myself unable to keep from spending at least an hour every day.  This may not be the most beautiful church in Europe but it’s certainly the most beautiful Romanesque church in Europe, and for me, therefore, the most beautiful, since I have what’s almost – no, what’s clearly — a powerful erotic attraction to the style.  Knowing the renovation history of European ecclesiastic architecture, its interior is almost suspiciously austere, so I’m pretty sure it was re-Romanesqued or de-Baroqued, or however you want to see it, at some point.  This happened a lot in the nineteenth century, when Romanticism made the mediaeval more attractive to people than anything that had to do with the seventeenth or eighteenth centuries: it generally involved stripping later decorative accretions from older churches and restoring their “purity.”  Especially in southern Italy one finds this having been done fairly often, with mixed results: some before and after images I’ve seen of Sicily’s Byzantine churches seem successful; with the famous convent church of song and legend, Santa Chiara in Naples, they didn’t have a choice, since the Baroque church had been bombed by the Allies into a burnt shell and they rebuilt according to the original Gothic plan; others, like the practically made-up design of that silly Moorish cathedral in Amalfi, are clearly failures.  But whatever distractions they removed from St. Sernin I’m all for: nothing should impede the soaring, muscled athleticism of this structure and the space it embraces so powerfully.  It has to be seen — and felt, like flesh — to be believed.

St. Sernin is god-like; the building itself overwhelming the idea of whatever deity is supposed to be honored there.  The city’s other churches are more human and all quirky in the extreme.  There’s the Jacobins, named after some father monastery dedicated to St. Jacques and not those Jacobins; but still kind of jarring — like Our Lady of the Bolsheviks or something.  Only in France.  This church is described as having two naves, but only has one nave really, with a towering row of palm-like columns running right down the dead center (?) like the rope at a Hasidic wedding, so that the view of the apse and altar are obstructed from almost everywhere, so much so that mass is said at an altar set up against one of the side walls because if you’re further than even ten feet from the real altar you can only see it by peeking from around these, granted, beautiful columns.  Then there’s the city’s cathedral church, St. Etienne.  This was begun as an unusually low-arced and unusually wide Romanesque church, but that idea was apparently scrapped as not grand enough, so they continued the rest of the church in a higher Gothic style.  The thing is it wasn’t continued on the same axis.  So you enter the older Romanesque part, which now almost feels like an exonarthex in an Orthodox church, then the building’s axis makes a left turn, for about 50 feet, then a sharp right, then continues down the central nave.  Later they pasted a Renaissance — but it being France, still slightly Gothicky — belfry onto the northwest corner of the façade, and at some point a shorter little clock tower in front of that, so that, as disconcerting as the interior is, the exterior looks like it was put together from leftover pieces of different Lego sets.  And yet it works.  Works the way that French girl in the bar can put on an orange sweater and purple scarf and make it work.  And, like her, St. Etienne is quite elegant and well-loved by all, in fact.  And almost every other church in the city is that kind of pastiche; they must’ve been some art historian, early post-modernist’s wet dream back in the eighties.

“History is a personal emotion for you” a good friend once told me, and all these buildings are obvious signs of a weighty, turbulent past.  Is that why I fall in love? Because someone has a complicated past?  What we used to call “baggage”?  You don’t have to be too long immersed in Toulouse’s diffuse and slightly transgressive air of sexiness (a national poll apparently voted the local accent the hottest in France), or venture too far out into the surrounding countryside, which even in the dead of winter looks so lush and cultivatable that you half expect figs and quinces or roasted partridges from somewhere to fall into your lap, to believe that what we recognize as Europe’s first love poetry and, in fact, the West’s entire concept of Romantic love, as perverse and ridiculous as it seems to the rest of the world (and is: “Wait, you mean you’re supposed to not get what you want?”  Yep. “And just pine and suffer forever?” Uh huh…)  all come from this little corner of southwestern France.*  In fact, so much of what’s considered quintessentially mediaeval in the popular mind took some consummate form in this region.  And that includes the fact that so many of the skylofrangoi Crusaders that effed us over in 1204 came from around here.  But that no longer matters, you see.  Because while the Pope’s apology for the sack of Constantinople in 2004 left me cold, Toulouse and love have taught me to forgive.

That brings us to the crusade which brought an end to all that love and poetry.  If they think you know no history, which the French automatically assume about anyone who speaks American English, people here will talk to you about the Albigensian Crusade like it happened last week.  The ostensible purpose of this “crusade” was to eliminate a group of heretics that were probably never such a large percentage of the population of southern France; I think a popular Dan-Brown-type interest in “alternative” Christianities has perhaps exaggerated the importance of the Cathars, who were actually weirder than any mediaeval Mormons one could imagine.  But it was the perfect excuse, with the blessing if not egging on of the Always and Eternally Holy See, for the kingdom of France and its northern dependents, to go on a conquering rampage throughout the independent duchies and counties of the south, decimating and depopulating whole swaths of the most urbanized, prosperous and sophisticated part of Europe and ending, as well, Europe’s first vernacular literature by destroying the court culture that supported it and reducing its language, Occitan or Provencal, to a despised folk dialect.  This strikes all the chords in my personality that are peculiarly sensitive to the marginalized, the subjected, the memory abandoned, the tradition vanished, the lost, the forgotten — “all those things you know and tell me of, things that are long dead,” as the lyrics of a favorite Greek song testify.

(It’s why I love the Italian South as well.  And it would maybe be why I’d love the American South too, if there weren’t so much else so ugly about it.)

So does that explain it?  I don’t know.  Who did you fall in love with Stella?  Obviously someone completely in love with himself.  That’s a powerful draw, isn’t it?  Self-confidence.  Probably goes for France as a whole.  We think they’re all that because they’re so obviously convinced of it themselves, and that’s fine with me: “Great souls are always loyally submissive,” Carlyle said, “reverent to what is over them: only small mean souls are otherwise.”  But even for France, I have never come across a city or a population so cocksure confident of their specialness than Toulouse and the Toulousains.  Remember, we’re not far from D’Artagnan’s hometown here, and actually, if there’s any truth in the exaggerated cliché that Toulouse is a little bit of Spain in France (when it’s really Barcelona that delusionally thinks it’s a little bit of France in Spain), it’s that people’s comportment here has a definite element of swaggering, almost Spanish majeza** to it; and add that to the already elaborate culture of French flirtiness and you get a heady mix for sure.  And it’s the only city in France where rugby is more wildly popular than soccer and that tells you something too.  St. Sernin, come to think of it, is built like a rugby player.

So is that it?  I dunno.  A mix of all that?  Self-confidence bordering on the sweetest kind of arrogance?  Sophistication with a definite rough edge?  A behind the scenes complexity you don’t see all of, not at first at least, if ever?  Something quirky and slightly off: “There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion” as another Brit said?  I don’t know.  And probably don’t really care.  I just know how it feels.  And for those of you who have made it this far, sorry, I have no images of the Beloved to share — just the bricks.  He’s all mine.

For G., Toulouse, January 2014

Comment: nikobakos@gmail.com

**********************************************************************************************************************************************************************************************

* The most powerful, searing contemporary treatment of Romantic or Courtly love in all its cancerous beauty is Kaija Saariaho’s 2002 opera, L’amour de loin (Love from Afar) with a libretto by Lebanese writer Amin Maalouf.  It’s based on the real, historical figure of Jaufre Rudel, a 12th century Aquitanian prince and poet who fell in love with a Toulousainne princess married to the Count of the Crusader state of Tripoli in Syria (makes Maalouf’s collaboration even more interesting) without having ever seen her.  The music and poetry are beautiful and the opera’s psychological insights are razor-sharp — disturbingly so.  The end leaves you in pieces on the floor — me at least.  You’ll never come closer to the soul of Majnun in the desert than this.

It’s a shame only one aria is in Occitan; it would’ve been a real coup and homage if the whole libretto were.  Get the DVD; Dawn Upshaw has to be seen and not just heard.

**Majeza,n., or majo, adj.: you can read the whole post where the meaning of this word appears previously: “Un Verano en Nueva York”, but if not, here’s the quote from it:

Majeza is a very Spanish term that encompasses such a complex of qualities that it’s difficult to explain, especially in English, which is tragically lacking in a comparable term, as its speakers (aside from the Irish) are in most of its qualities.  It means openness and frankness and humour and swagger; it means being hospitable without being in anyway servile; it means being able to put away copious amounts of wine and pig meat; being friendly and spirited and generous while always maintaining a kind of stylish dignity and flair; it partakes of some of the qualities of Greek and Turkish leventeia in that sense; in fact, it’s a word with a certain undoubtable Balkanness about it.  Soon after the term appeared in, I think, the late eighteenth-century, working-class barrios of Madrid, it almost immediately became associated during the Napoleonic Wars with the city’s street kids, who terrified the French with their suicidal bravery, so it probably originally implied a quickness to pull a knife too and no squeamishness about seeing a little bit of your own blood shed as well.  That doesn’t apply anymore, though the ferocity into which demonstrations in Madrid have descended these days makes you think twice about that; I’m proud of the angry tenacity of the Spanish protests; don’t know what they’ll accomplish but it’s good to know Spaniards can still be scary; that anger has become such a stigmatized, pathologized emotion in our civilization (“You know…I think you have a lot of anger…”) is partly what’s let banks and governments get away with what they have over the past few decades and generally has brought us to the civilizational crisis we find ourselves in.  No, it’s not the other way around.  In any event, courage is still certainly an implied element of being majo.  There’s a great, chapter-long analysis of majeza in Timothy Mitchell’s Blood Sport: A Social History of Spanish Bullfighting, if you’re interested and can get your hands on it.”

%d bloggers like this: